คนนำเอกสารที่ได้รับมอบหมายไป จดทะเบียนบริษัท

กรรมการบริษัทถือเป็นบุคคลที่สำคัญภายในองค์กร กิจการ ร้านค้าต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นไว้วางใจในความสามารถ ความรับผิดชอบ ให้มาดำเนินงานแทนผู้ถือหุ้นในกิจการของบริษัทและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ผู้ถือหุ้นได้วางไว้ แต่หัวใจสำคัญของกรรมการมีหน้าที่อะไรที่ระบุชัดเจน ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บ้าง ?

ตามประมวลกฎหมายแบ่งและพาณิชย์ หน้าที่ของกรรมการหลักๆ มีดังนี้

1. ต้องเป็นคนนำเอกสารที่ได้รับมอบหมายไปจดทะเบียนบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด และมอบหมายให้ 1 ในคณะกรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้เรียบร้อย เพื่อรับหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนการค้า และนำกลับมาเก็บไว้ที่บริษัท
2. ต้องเรียกชำระค่าหุ้นที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนแรก โดยการเรียกชำระต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนตามขั้นตอน ในการเก็บครั้งแรกจำเป็นต้องเรียกชำระ 25% ของทุนจดทะเบียน
3. กรรมการบริษัทต้องจัดทำบัญชี หรือ จัดให้มีผู้ทำบัญชี ทั้ง 2 ความหมายนี้ อาจฟังแล้วคล้ายคลึงกัน อธิบายดังนี้กรรมการต้องทำบัญชีให้กับบริษัท จึงเรียกว่า “ต้องจัดทำบัญชี” แต่กรรมการอาจไม่มีคุณสมบัติในการจัดทำบัญชี จึงต้อง “จัดให้มีผู้ทำบัญชี” ให้กับบริษัท เพราะ บริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งให้กับบริษัทจึงต้องตกเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี นั้นเอง
ส่วนหน้าที่อื่นๆ ที่กรรมการจะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เช่น การสร้างจรรยาบรรณ หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท อาจเพิ่มเติมได้ภายหลังจากที่ได้ดำเนินกิจการแล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงแต่หน้าที่หลักๆ ที่กรรมการบริษัทเริ่มมาจากการเปิดบริษัทครั้งแรกและต้องจัดทำให้ครบตามที่กล่าวมา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/11.html

ใส่ความเห็น